MPSC Advertisement 2020

Link : MPSC Advertisement 2021

Welcome to MPSC Material Website. Today 23/12/2019 MPSC has published the MPSC Advertisement 2020. After Publishing MPSC Rajyaseva 2020 notification and if you want to apply for MPSC Rajyaseva Exam 2020 or any Other MPSC Exam then you have to Create one USER(if you are not old candidate with already created user+profile) and then you have to fill the profile for that user. Here user mean “you”. So, you have to create your user id and complete the profile and then you can apply for MPSC Rajyaseva Exam 2020. After successful application you have to pay the exam fee and after successful fee payment you have to select the exam center where you will go to take the exam. And exam will be mainly in every district city of Maharashtra.

So, You have to create user, to fill the profile, to apply for the exam, to pay the fees, to select center, to download hall tickets etc. you have to go to the following website(Official Website of MPSC for Online Applications )

Link: https://mahampsc.mahaonline.gov.in/

(Online Application Process May start late.. so, if you haven’t created Profile then Create it . it will take 1/2hr) and other old candidates with profile can wait for hours.

MPSC Advertisement 2020:  MPSC 2020 Advertisement (Download This PDF)

MPSC Mains Adv 2020: MPSC Mains 2020 Advertisement

MPSC Advertisement 2020
MPSC Advertisement 2020

So, In MPSC Rajyaseva Prelim Advertisement 2020 there are 200 posts. You can download this advertisement from above link. In the above PDF you will get all the necessary information regarding eligibility. So I am not not going to tell you here.

Some Important Dates:

Last Date for Applications : 13 January 2020

Prelim Exam Date : 5 April 2020

 And if you pass the prelim then..

Mains Exam Dates : 2-3-4 August 2020.

So, These are the important dates. 

MPSC Advertisement 2020

अर्ज करण्याची प्रक्रिया :

Profile बनवली नसेल तर ती, बनवा. आणि

पहिले तर तुम्ही बघा की, तुमची Profile बरोबर आहे का…सर्व काही ठीक आहे का..? 

सर्व योग्य असेल तर, तुम्ही अर्ज करू शकता..

१) अर्ज करा.

२) फी भरा.(Online/Offline)

३) केंद्र निवडा 

ही, तीनच महत्वपूर्ण कामे असतात.

काही महत्वपूर्ण Post, जर तुम्हाला गरज पडली तर,

How to apply for any MPSC exam

MPSC Online : Payment Problems Status:Unpaid

How to Select Exam Center for MPSC Exam

If, You get any problem then feel free to ask either to direct MPSC Office or to Me. if problem is behalf of you then I can help and if it’s MPSC Problem then i can’t help. So, this is all about MPSC Advertisement 2020.

MPSC Rajyaseva syllabus 2020 in Marathi & English

[ALL] MPSC Questions Papers with answers keys

Posts and Salary: MPSC posts list and Salary [2018-2019]

या जाहिरातीत जी महत्वाची ज्यात उप-जिल्हाधिकारी , DySP, तहसीलदार-गट अ, या सारख्या उमेदवारांच्या आवडीच्या पदांच्या जागाच आलेल्या नाहीत. आवडीच्या याच्यासाठी कारण, जे उमेदवार Preferences देतात त्यात या पदांचा समावेश सार्वत अगोदर असतो. तर, आशा आहे की, मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत यांचा समावेश होईल.

अर्ज प्रक्रिया अजून चालू झालेली नाही काही वेळाने ती चालू होईल. तर, ज्यांनी Profile वैगरे सर्व काही आधीच बनवून ठेवले असेल तर २-३ वाजता बघा. मी पण पोस्ट जेव्हा अर्ज प्रक्रिया चालू झाली असती तेव्हा टाकली असती पण, मुलांना खूप घाई असते जाहिरात बघण्याची . आता वाट बघा कधी अर्ज प्रक्रिया चालू होईल ते.

बाकी, सर्व प्रक्रिया अर्ज सुरु झाले तेव्हाच चालू होतील आणि त्या व्यवस्थित पूर्ण करा.

प्रवर्गानुसार जागा..

खुला -OPEN(59 Posts)
अ.जा – अनुसूचित जाती(SC)(25 Posts)
अ. ज.- अनुसूचित जमाती(ST)(12 Posts)
वि. जा.(अ)- विमुक्त जाती (अ)(VJ-A)(3 Posts)
भ.ज.(ब)- भटक्या जमाती (ब)(NT-B)(3 Posts)
भ.ज.(क)- भटक्या जमाती (क)(NT-C)(6 Posts)
भ.ज.(ड)- भटक्या जमाती (ड)(NT-D)(5 Posts)
इ. मा.व – इतर मागास वर्ग (OBC)(42 Posts)
वि. मा.प्र.- विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)(2 Posts)
सा. व शै. मागासवर्ग (ESBC)(23 Posts)
आ. दु. घ.- आर्थिक दुर्बल घटक (EWS)(20 Posts)

2 thoughts on “MPSC Advertisement 2020”

Leave a Comment