[ALL] MPSC ASO Questions Papers with Answers Keys

Hello guys below you will find the MPSC assistant section officer’s previous question papers PDF and MPSC assistant examination question papers PDF. Now MPSC conducts the MPSC assistant section officer exam instead of the MPSC Assistant Exam. That’s why we are sharing Previous Question Papers of MPSC ASO as well as MPSC Assistant. Before that you must know “the new Previous Question Papers will be on top and old Previous Question Papers will be on the bottom of the post, so take efforts to scroll down”

इतर कोणत्या परीक्षांच्या ( Rajyaseva, Forest,Agri, Engineering, Group C ESI-Tax Assistant- Clerk Typist- Technical Assistant)JMFC, AMVI Etc च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका पाहिजे असतील तर खालील लिंक ला भेट द्या !

लिंक 👉: MPSC QUESTIONS PAPERS [ All Exams]

Departmenatal ASO चे Papers आणि keys खालील लिंक वर उपलब्ध.

लिंक: MPSC Departmental ASO Questions Papers and Keys

you must know: ASO Exam Details || ASO Pattern & Syllabus

ASO परीक्षा आता Maharashtra Subordinate Services ची भाग आहे . तर आपल्या वेबसाइट वर STI आणि PSI च्याही प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका उपलब्ध आहेत. तर त्यापण बघा पण आधी ASO.

लिंक: MPSC PSI Questions papers with answers in Marathi pdf

लिंक: MPSC STI questions paper with answers in pdf

MPSC Group B and C Paper 2023

(Same for ASO-STI-PSI)
Paper: MPSC Group B and C Paper 2023

MPSC MPSC Group B and C Paper 2023 First Key

MPSC MPSC Group B and C Paper 2023 Final Key

MPSC Group B Mains 2023

Note : आधी मुख्य परीक्षा परीक्षा प्रत्येक पदासाठी वेग वेगळी होत असे. त्यातही नंतर बदल करून पेपर १ सर्वांसाठी समान पण, पेपर २ सर्वांसाठी वेग वेगळा. त्यातही बदल करून आता पेपर १ आणि पेपर २ हे समान ठेवले आहेत. तुम्हाला पूर्ण पोस्ट वाचून कल्पना येईल.

MPSC Group B Mains 2023 Paper 1

MPSC Group B Mains 2023 Paper 1 First Key

MPSC Group B Mains 2023 Paper 1 Final Key

MPSC Group B Mains 2023 Paper 2

MPSC Group B Mains 2023 Paper 2 First Key

MPSC Group B Mains 2023 Paper 2 Final Key

MPSC Combine Questions Papers 2022

(Same for ASO-STI-PSI)
Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2022 Question Paper

MPSC Subordinate Services Prelim 2022 Question Paper First Key

MPSC Subordinate Services Prelim 2022 Question Paper Final Key

MPSC Combined Mains 2022

MPSC Combined Mains 2022 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2022 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2022 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2022 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2022 Paper 2

(Different For Each Post)

Assistant Section Officer Mains 2022

Paper: MPSC ASO Mains 2022 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2022 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2022 Paper 2 Final Key

MPSC Combine Questions Papers 2021


MPSC Subordinate Services Prelim 2021
(Same for ASO-STI-PSI)
Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2021 Question Paper

First Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2021 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2021 Final Key

MPSC Combined Mains 2021

MPSC Combined Mains 2021 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2021 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2021 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2021 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2021 Paper 2

(Only ASO)

Paper: MPSC ASO Mains 2021 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2021 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2021 Paper 2 Final Key

MPSC Combine Questions Papers 2020

MPSC Subordinate Services Prelim 2020

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 Question Paper

First Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 Final Key 

Revised Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2020 Revised Final Key 

MPSC Combined Mains 2020

MPSC Combined Mains 2020 Paper 1

(Same for ASO-STI-PSI)

Paper: MPSC Subordinate Services Mains 2020 Combined Paper 1

First Key: MPSC Subordinate Services Mains 2020 Combined Paper 1 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Mains 2020 Combined Paper 1 Final Key

MPSC Combined Mains 2020 Paper 2

(Only ASO)

Assistant Section Officer Mains 2020

Paper: MPSC ASO Mains 2020 Paper 2

First Key: MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 First Key

Final Key: MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 Final Key

MPSC ASO Questions Papers 2019


MPSC Subordinate Services Prelim 2019

Download

Paper: MPSC Subordinate Services Prelim 2019 Question Paper

First Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2019 First Key

Final Key: MPSC Subordinate Services Prelim 2019 Final Key 


MPSC ASO Mains examination question paper 2019


MPSC Subordinate Services Mains 2019 Combined Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2019 Combined Paper 1 First Key

MPSC Subordinate Services Mains 2019 Combined Paper 1 Final Key

MPSC ASO Mains 2019 Paper 2

MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 First Key

MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 Final Key


MPSC ASO Questions Papers 2018


MPSC ASO preliminary examination question paper 2018

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 Paper

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 Paper First Key

MPSC Subordinate Services Prelim 2018 Paper Final Key

MPSC ASO Mains examination question paper 2018

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Combined Paper 1

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Combined Paper 1 First Key

MPSC Subordinate Services Mains 2018 Combined Paper 1 Final Key 

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 First Key

MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 Final Key 


MPSC assistant section officer previous question papers PDF 2017


MPSC ASO preliminary examination question paper

Paper : General Ability Test(ASO-STI-PSI)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC ASO Mains examination question paper

Paper 1 : ASO Mains 2017- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : ASO Mains 2017- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant section officer previous question papers PDF 2016

MPSC ASO Preliminary examination question paper

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC ASO Mains examination question paper

Paper 1 : ASO Mains 2016- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : ASO Mains 2016- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant question paper 2015

MPSC assistant preliminary examination question paper

MPSC assistant preliminary examination question paper 2015 is below:

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2015- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key (N/A)

Paper 2 : Assistant Mains 2015- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key (N/A)

MPSC assistant question paper 2014

MPSC assistant preliminary examination question paper

MPSC assistant pre exam question paper 2014 is below:

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2014- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : Assistant Mains 2014- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant question paper 2013

MPSC assistant preliminary examination question paper

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2013- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : Assistant Mains 2013- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant question paper 2012

MPSC assistant preliminary examination question paper

MPSC assistant preliminary examination 2012 question paper is below:

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2012- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : Assistant Mains 2012- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant question paper 2011

MPSC assistant preliminary examination question paper

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2011- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : Assistant Mains 2011- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant question paper 2010

Note : परीक्षा घेतली नव्हती.

MPSC assistant preliminary examination question paper

Paper : General Ability Test

Question Paper: Download (N/A)

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2010- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download(N/A)

Answers Keys: First Key || Final Key

Paper 2 : Assistant Mains 2010- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download (N/A)

Answers Keys: First Key || Final Key

MPSC assistant question paper 2009

MPSC assistant preliminary examination question paper

Paper: General Ability Test

Question Paper: Download (N/A)

Answers Keys: First Key (N/A) || Final Key (N/A)

MPSC assistant Mains examination question paper

Paper 1 : Assistant Mains 2009- Paper 1(Marathi & English)

Question Paper: Download

Answers Keys: Final Key (N/A) || Final Key

Paper 2: Assistant Mains 2009- Paper 2(Gk-IT-Subject Knowledge)

Question Paper: Download

Answers Keys: First Key(N/A) || Final Key(N/A)

Note : (N/A)- If You have then send me at mpscmaterial@gmail.com i will upload it here. thanks.

MPSC ASO Questions Papers with answers keys in pdf for free download
MPSC ASO Questions Papers

Note:

 • Please do not collect the all previous year’s questions papers. Just download one paper and one key and then read it and then save it to your mobile/PC and then download another one and then read it and save it… in this way you can read previous years papers.
 • Do not print all the questions papers as it is, they will cost you more money and instead of this you can print 4 pages on one page. In this way you can save the money.
 • If you are reading questions papers in the Adobe Reader then you can use Night Mode.
 • If you want to highlight the options then use the highlighter in the Adobe reader.

Thank you for reading this post, have a good day…! And don’t forget to share it with your friends who are preparing for this competitive examination.

MPSC ASO Papers & More

MPSC Questions Papers PageMPSC Question Paper (Click)
MPSC Material HomeMPSC Material (Click)
MPSC All Exam InformationMPSC Exams (Click)
MPSC All Exam Cut OffsMPSC Cut Off (Click)
MPSC Exam BooklistMPSC Books (Click)
Any Questions Do Ask on Instagram Click Here
MPSC Material

3 thoughts on “[ALL] MPSC ASO Questions Papers with Answers Keys”

 1. जर कोणती File Download होत नसेल तर लगेच मला facebook वर कळवा.. ती file तुम्हाला लगेच दिली जाईल आणि website वर पण दुरुस्त केले जाईल… fb.com/mpscmaterial
  ज्यांनी ज्यांनी मला कळवले त्यांचे आभार… !!
  (ज्या File Name मध्ये मराठीत लिहले होते त्याला Google ने Blocked URL Report मध्ये दिलेले तर तुम्ही Download करताना माउस नेऊन खाली त्या File चे नाव बघा काय आहे…. धन्यवाद… )

  Reply

Leave a Comment