MPSC Combined Exam 2023 Booklist

MPSC Combined Prelim Booklist

This is a consolidated booklist for group b and group c prelim and mains. with this minimum booklist, you can cover 70-80% of the syllabus. there is no difference in the syllabus of group b mains and group c mains but that does not mean they are the same. so, you have to improve and prepare your notes from recent papers and trend

सामान्य क्षमता चाचणी

१) इतिहास -आधुनिक भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा इतिहास.

Books:

1) Most Important: Previous Years Papers Detailed analysis and revision will solve 50% of the questions but with basic knowledge of history from state board books (11th old history)

2) Samadhan Mahajan History Book (Selective)

२) भूगोल – महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह – पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश- रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.

Books

1) Maharashtra Bhugol By Deepstambh

Or

1) Maharashtracha Bhugol A. B Savadi

And

2) MPSC Bhugol va Paryavaran – Maharashtra, Bharat aani Jag A.B Savadi

3) Nirali Publication Map Book (Specially for Maharashtra)

३) अर्थव्यवस्था – भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.

शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी. (11th Commerce Book)

Books:

1) MPSC Spardha Pariksha Arthashastra – 1 – Core Economics

Or

1) Economics book for mpsc ranjan kolambe

2) MPSC Spardha Pariksha Arthashastra – 2

४) चालू घडामोडी – जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

५) राज्यशास्त्र

Books:

1) M. Laxmikanth Polity Book

Or

1) Polity by Ranjan Kolambe

And

2) Panchayat raj, Kishor Lavate

Or

1) Unique academy MPSC Mains GS-2 (Old Pattern Book)

६) सामान्य विज्ञान – भोतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).

Books:

1) Bhaske sir General Science Book

Or

1) Anil Kolte Competitive Science Book

2) Previous Years Papers

७) अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश, अपूर्णांक व टक्केवारी इत्यादी

८) बुध्दिमापन चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्‍न.

Books:

1) Practice of Previous Years Papers

2) Free (You will find on Youtube) or paid Video Course for better understanding

3) Any Good book for reference only. PYQ Practice is most important.

mpsc combined 2023 booklist, MPSC Combined Prelim Booklist, MPSC Combined Mains Booklist

MPSC Combined Mains Booklist

पेपर क्रमांक – १ – मराठी, इंग्रजी या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.

मराठी :- सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, बाकयरचना, व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ आणि

तसेच उताऱ्यावरील प्रश्‍नांची उत्तरे.     

Books :

1) Sugam Marathi Vyakaran With Shabdratn Set of 2 Books

2) K Sagar Marathi Shabdsangrah

Or

1) Balasaheb Shinde Marathi Grammar

2) K Sagar Marathi Shabdsangrah

And

3) Previous Years Questions Papers

इंग्रजी: – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases and their meaning and comprehension of the passage.

Books :

1) M J Shaikh Sir English Grammar

2) Pal and Suri English Grammar (Especially for Vocabulary)

Or

1) Balasaheb Shinde English Grammar

2) Pal and Suri English Grammar (Especially for Vocabulary)

And

3) Previous Years Questions Papers

पेपर क्रमांक -२ – सामान्य क्षमता चाचणी या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल.

१. सामान्य बुध्दिमापन व आकलन – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्‍न

३. अंकगणित व सांख्यिकी

Books:

1) Practice of Previous Years Papers

2) Free (You will find on Youtube) or paid Video Course for better understanding

3) Any Good book for reference only. PYQ Practice is most important.

२. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.

Books:

1) If you have time do follow the newspaper along with daily free youtube videos.

2) Pruthvi/Simplified Monthly magazine for monthly revision

Or

1) Pruthvi/ Simplified Year Book (if you have less time or for fast revision)

४. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ (as updated) व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५.

Books:

1) Previous Years Questions

2) Read bare acts as it is.

५. भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ,न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी

घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी

Books:

1) M. Laxmikanth Polity Book

Or

1) Polity by Ranjan Kolambe

And

2) Panchayat raj, Kishor Lavate

Or

1) Unique academy MPSC Mains GS-2 (Old Pattern Book)

६. भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा ब भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामानशास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर ( Migration of Population ) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्‍न.

पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषत: वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/जागतिक पातळीवरील संघटना/संस्था इत्यादी.

Books

1) Maharashtra Bhugol By Deepstambh

Or

1) Maharashtracha Bhugol A. B Savadi

And

2) MPSC Bhugol va Paryavaran – Maharashtra, Bharat aani Jag A.B Savadi

3) Nirali Publication Map Book (Specially for Maharashtra)

सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान –

अ) भोतिकशास्त्र (Physics), ब) रसायनशास्त्र (Chemistry), क) प्राणिशास्त्र (Zoology), ड)वनस्पतीशास्त्र (Botany)

इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन

फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान

Books:

1) Bhaske sir General Science Book

Or

1) Anil Kolte Competitive Science Book

2) Previous Year’s Papers of Rajyaseva Mains old pattern with respect to topics and read selected topics with respect to GIS, Information technology.

८. अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र

१. समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

१.१ समग्रलक्षी अर्थशास्त्र:

१.२ वृद्धी आणि विकास:

१.३ सार्वजनिक वित्त:

१.४आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल:

२. भारतीय अर्थव्यवस्था

२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा

२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास:

२.३ सहकार :

२.४ मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र:

२.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था:

२.६ उद्योग व सेवा क्षेत्र :

२.७ पायाभूत सुविधा विकास :

२.८ आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल :

२.९ महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था :

Books:

1) MPSC Spardha Pariksha Arthashastra – 1 – Core Economics

Or

1) Economics book for mpsc ranjan kolambe

2) MPSC Spardha Pariksha Arthashastra – 2

Leave a Comment